The-magic-power-of-emotional-appeal-

Review :

Nu chúng ta không nhn bit và kim soát c T Huyt Cm Xúc ca bn thân mình, chúng ta có th ánh mt nhiu quyn li, c hi thành công, thm chí là hnh phúc c cuc i, tt tn tt nhng iu tt p nht mình ang có ch trong phút chc!

Trái li, nu bn nhn din và làm ch c T Huyt Cm Xúc ca bn thân, bn cng s d dàng nm bt và iu khin c T Huyt Cm Xúc ca ngi khác. Và khi ó, bn s có th t c mi iu mình mun trong cuc sng, t tin bc, tình yêu, cho n sc khe và danh ting!


13 downloads 1599 Views 16 MB Size