Seven Years of Darkness by You-Jeong Jeong

Review :

7 nm bóng ti
Tác gi: Jeong You Jeong
---
Tôi là mt con bé gii tng tng. Khi c hay nghe, bi cnh mà tôi tng tng ra có liên quan mt thit n cm xúc ca tôi lúc ó. By nm bóng ti em n cho tôi mt màu xám xt. Màu xám ca s tiêu iu và bt lc, i din cho tâm trng ti t cùng cc ca con ngi. Ging nh màu ca tri t khi nhá nhem ti y. Tôi rt ghét khong thi gian tri nhá nhem, vì lúc ó không khí c kiu cô c li, rt tù túng. Tôi thì li ghét s tù túng.

*

Có mt im c bit là có hai ging k c phân bit rõ ràng trong cun sách này. Mt ging k chuyn quá kh và mt ging k chuyn hin ti.
Ging quá kh là mt cái ging vt vã. Nhng nó còn có chút sc thái. Còn cái ging k hin ti là mt cái ging vô cm nht tôi tng bit. n hu hoi bn thân*** tôi còn thy có tí nhp iu. Nhng tôi li b cun hút bi cái ging vn vô cm này ch. Cái ging k ang c nhn vi tôi rng "Tôi ch là ngi k chuyn thôi nhé, tôi không có liên h gì nhé, tôi hoàn toàn khách quan nhé." Mà rõ ràng ngôi k là ngôi th nht c y.
Có khi nào là ti cu bé Seo Won lúc ó ang mt dn các cm xúc ca mt con ngi không
Vô cm vy mà vn làm tôi ci rn rn c. K cng gii ghê.

*

Thi gian trong sách b o ln linh tinh c, ang gi phút này làm chuyn này, vèo phát ã thy tr li my ngày trc/my tháng trc hay thm chí là my nm trc luôn. Là tôi my ln tng gi nhm trang. Bù li thì câu chuyn c k trên nhiu phng din, c ri thy phc bà tác gi vi luôn. B còn gii áp c my vn tôi không h ý na ch. À mà nu không bit trc ây là mt "bà" thì tôi cng tng ây là mt "ông". Quá nam tính i.
Bà tác gi còn mt cái tài na, tài làm ni bt mi mi mt nhân vt góp mt trong cun sách. n c hai ông cnh sát cng còn c to hình tng Tuyn th vi li Lính mi c mà. À mà, tôi quên nói, ai cng ni bt tr Seung Hwan. Không bit sao mà tôi cm thy anh này chìm nht ám. Ti anh ta tt quá chng Tt n ni không thy cá tính gì c!

*

Ch có mt iu tôi thc mc, ó là ti sao cu bé Seo Won li có th m thy cô bé Se Ryung dù cha tng gp mt Mi liên h gia hai a bé này khin tôi rn gáy. Nu cô bé kia không cht thì chúng có khi li tr thành mt ôi cng nên. Nhng y là nu nh.
Tôi chng thy tic cho nhân vt Hyun Soo, hay v ông ta - Eun Joo, nhng tôi thy tic cho hai a bé. Tht là k l là mt ngi cha hèn nhát và mt ngi m cay nghit li có th sinh ra mt a bé nh Seo Won - mt thng nhóc có t cht cam m và kh nng hiu chuyn bm sinh.

*

Oh Young Je là mt thng cha áng khinh, nhng tôi li không ghét lão bng nhng ngi h hàng ca thng bé Seo Won. Nhng con ngi ã cho mt thng bé 12 tui my t mt ngàn won ri b ri nó. Chng bit là trong sut by nm sau ó h có c ngon gic không, tôi mong là không.
Tuy nhiên khi c xong cun sách tôi li ngh chng th trách h c. H cng có gia ình riêng ch, v li sng vi "con trai ca tên sát nhân" rõ ràng không phi chuyn d dàng gì. Mt khác thì nu h không b ri thng nhóc thì rt có th mãi mãi Seo Won s không th nào ci b c khúc mc trong lòng, ri ai mà bit c, cu nhóc s tr thành mt con ngi ging b cng nên. Mt ngi "git mình, git ngi, ri t bin mình thành quái vt."
Vy thì tôi thà h là ngi tham lam tuyt tình còn hn.

*

Không th ph nhn c cái th tình cm cha con gia Hyun Soo và cu con trai Seo Won có tác ng ln ti tôi. Ln ti mc vì tình cm này tôi sn sàng b qua s hèn nhát, nát ru, vô trách nhim ca ông ta. Mà tôi ngh chng riêng gì tôi, ít nht có mt ngi na. Seung Hwan chc cng ging tôi vy. Cài tm nh hai cha con là hình nn in thoi, trong sut by nm làm cu ni gia hai ngi. Ngoài lý do này thì tôi chng có cái gì gii thích vì nguyên nhân nào mà Seung Hwan li chm lo cho mt thng bé con trai ca lão cp trên vn vn trong hai tun li còn dính ti thm sát nguyên mt làng c.
Tôi thích nhng on mô t hai cha con ó. Rt m áp cng rt bi thng.

*

- "Nu nh mnh ném vào êm en mt cú ánh vô nh, liu ta s áp tr cuc i b nguyn ra y nh th nào"
- My nhân vt trong sách s chn cách ng u, s c mà sng dù phi lê lt, dù mi chuyn không có cái nào c gi là d dàng. Còn tôi Tôi th là tôi s chui vào trong chn trn bit. Mc k mi th mun ra sao thì ra.

*

Không phi là thích cun sách na, mà là cc k thích.
---
T12/2015.

***Cun sách Tôi có quyn hu hoi bn thân ca tác gi Kim Young Ha.


0 downloads 55 Views 4.1 MB Size