Master-Your-Mind-Design-Your-Destiny

Review :

C mt cun sách dài nhng li cc kì hu ích vi mình. Và th mà mình hc c khi c cun sách này là xác nh 2 th quan trng nht vi mình:
- Sc khe
- Gia ình
Ch vi vic xác nh và hoch nh 2 yu t y thôi ã giúp mình thay i rõ rt và có ng lc thúc y mình hành ng mi ngày!!


7 downloads 1414 Views 15.5 MB Size