develop your leadership skills

Review :

- có rt nhiu iu hc trong cun sách này. Mình ã chép tay nhng phn mà mình cm thy tâm c nht. dành thi gian làm vic ó trong tt c nhng gi gii lao lên lp, c ln cúp hc ngi trong quán Crosscafe i din qung trng na. ó là cun sách mà bn ch c mt ln thôi s không , và nu bn m v ngày khi nghip ca mình thì xin ng b qua cun này.


20 downloads 856 Views 793 KB Size